Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  organizacja czasu pracy

organizacja czasu pracy

Temat szkolenia
"Zarządzanie sobą samym poprzez efektywne zarządzanie czasem"

Zarządzanie czasem (ang. time management) – podnoszenie skuteczności działania poprzez efektywniejsze wykorzystywanie czasu. Głównym założeniem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności właściwego planowania swojej wydajności w czasie. Uczestnik uzyskuje wiele narzędzi pozwalających zaoszczędzić marnotrawiony czas i zwiększa wydajność poprzez właściwy dobór zadań do osobistej wydajności i aktywności zawodowej w czasie.


Cele szkolenia

    Uświadomienie uczestnikom istoty znajomości zagadnienia zarządzania sobą samym poprzez
    zarządzanie czasem

    Nabycie umiejętności stosowania poznanych technik.
    Trening umiejętności planowania i organizacji pracy.
    Trening umiejętności budowania harmonogramu dnia, tygodnia, miesiąca kwartału, roku.
    Trening budowania priorytetów w pracy
    Pozyskanie umiejętności reagowania na pojawiające się przeszkody w efektywnej organizacji pracy.
    Trening umiejętności sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych
    Trening umiejętności skutecznego delegowania zadań
    Weryfikacja starych schematów

Cele organizacyjne

    Usprawnienie pracy w zespole
    Wzrost efektywności wykonywanych zadań
    Eliminowanie nieproduktywności
    Lepsze planowanie pracy dla zespołu
    Wzrost punktualności i terminowości.

     
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do

    Menedżerów, kierowników, przełożonych.
    Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą,
    Osób pragnących rozwijać swoje kompetencje i zasoby.
    Pracowników działów handlowych, obsługi klienta, agentów, brokerów, doradców klienta, obsługi
    reklamacji, przedstawicieli handlowych.Korzyści dla pracowników

    Pozyskanie umiejętności lepszego zarządzania czasem.
    Ograniczenie presji pilnych spraw i likwidacja barier związanych z niewłaściwym planowaniem.
    Efektywne planowanie i poczucie panowania nad realizacją zadań przy upływającym czasie.
    Wygospodarowanie czasu dla siebie i dla satysfakcjonującego życia zawodowego.
    Usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania czasem.
    Umiejętność panowania nad własnym harmonogramem.
    Spokojniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych.

Korzyści dla firmy

    Wzrost wydajności i efektywności
    Poprawa organizacji pracy indywidualnej i grupowej
    wypracowanie umiejętności planowania kontaktów z klientem w ramach szerszej koncepcji myślenia
    strategicznego

    Większy profesjonalizm wśród pracowników
    Lepiej zorganizowana praca
    Polepszenie terminowości zlecanych zadań


Metody pracy


    Pokaz multimedialny
    Wykład
    Prezentacja
    Ćwiczenia indywidualne
    Ćwiczenia grupowe
    Symulacje
    Rozmowy panelowe
    Testy, ankiety


Zakres szkolenia

Moduł I - Wstęp

    Wprowadzenie
    Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami
    Ćwiczenie integracyjne
    Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia
    Wypełnienie ankiety i testu.
Czas: 1 godz.


Moduł II – skuteczne gospodarowanie czasem - wprowadzenie

    Analiza czasu
    Człowiek w sieci uwikłań czasowych
    Czym jest czas dla przedsiębiorstwa a czym dla pracownika?
    Czym zarządzamy, mówiąc zarządzanie czasem.
    Podsumowanie modułu II
Czas – 1 godz.


Moduł III – wytyczanie celów jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu czasu


    Krzywa osiągnięć

    Proces wytyczania celów i priorytetów
    Określenie celów
    Kryteria formułowania celów
    Sposoby formułowania celów
    Podsumowanie modułu III
Czas: 2 godz.


Moduł IV – Organizacja czasu pracy i planowanie działań

 
    Dobra i zła organizacja czasu pracy:

    Koło czasu – ocena własnej efektywności
    Złodzieje czasu
    Twoja krzywa wydajności
    Zasady zarządzania priorytetami
    Zasada Pareto 
    Planowanie według analizy ABC
    Jak wykorzystać kalendarz i plan dnia?
    Ramy czasowe planowania – ile możemy zaplanować
    Odpowiedzialność za planowanie
    Jak planować pracy, aby zwiększyć motywację?
    Planowanie sytuacji nieprzewidzianych
    Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
    Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem
    Podsumowanie modułu IV
Czas – 5 godz.


Moduł V – Organizacja czasu pracy w grupie

    Integracja własnego czasu pracy z czasem współpracowników

    Reguły delegowania
    „Zasada Eisenhowera”
    Organizacja pracy grupy.
    Bariery w planowaniu i ich przezwyciężanie
    Formy kontroli pracy
    Podsumowanie modułu V
Czas – 4 godz.


Moduł VI – planowanie jako element myślenia strategicznego


    Planowanie taktyczne

    Planowanie operacyjne – plan jednorazowy, plan ciągły
    Zarządzanie poprzez cele na poziomie pracownika firmy
    Wspólne ustalanie celów i planów
    Okresowy przegląd efektów własnej pracy na poziomie kontaktów z klientem
    Samoocena jako podstawowy element informacji zwrotnej.
    Podsumowanie modułu VI
Czas: 2 godz.

Moduł VII – podsumowanie

    Lista najważniejszych wskazówek

    Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału
    Zakończenie.
Czas: 1 godz.

opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU