Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  perswazja w zespole pracowniczym

perswazja w zespole pracowniczym


Teamat szkolenia
"Wzorce perswazyjne w komunikacji z pracownikiem"Cele szkolenia

    Przedstawienie wiedzy z zakresu wzorców perswazyjnych w komunikacji z pracownikiem
    Uświadomienie uczestnikom istoty znajomości zagadnienia odpowiedniego doboru słów w przekazie
    werbalnym z pracownikiem

    Nabycie umiejętności stosowania poznanych technik.
    Wypracowanie indywidualnych przykładów radzenia podwładnymi.

Cele organizacyjne

    Polepszenie skuteczności przekazu słownego
    Polepszenie atmosfery w zespole
    Wzmocnienie pozytywne pracowników
    Zmniejszenie pojawiających się antagonizmów
    Koncentracja merytoryczna na zadaniach
    Poprawa komunikacji w firmie
    Profesjonalna obsługa klienta

     
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do:

    Menedżerów, kierowników, przełożonych.
    Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą,
    Osób pragnących rozwijać swoje kompetencje i zasoby.

Korzyści dla pracowników:

    Usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy w zakresie wzorców perswazyjnych w komunikacji z
    pracownikiem..

    Pozyskanie umiejętności w stosowaniu narzędzi perswazji słownej pozytywnej.
    Umiejętności pozwalające strategicznie zaplanować proces komunikacji z podwładnym
    Większą znajomość oddziaływania słów
    Spokojniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych

Korzyści dla firmy:

    Poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie
    Wzrost motywacji wśród pracowników
    Większy profesjonalizm wśród pracowników
    Polepszenie atmosfery pracy w firmie
    Większa integracja pomiędzy pracownikami

Metody pracy:

    Pokaz multimedialny
    Wykład
    Prezentacja
    Ćwiczenia indywidualne
    Ćwiczenia grupowe
    Symulacje
    Rozmowy panelowe
    Testy, ankiety

Zakres szkolenia

Moduł I - Wstęp

    Wprowadzenie
    Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami
    Ćwiczenie integracyjne
    Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia
    Wypełnienie ankiety i testu.
Czas: 1 godz.


Moduł II – Świat pracownika i przełożonego

    Modele świata – jako sposoby przetwarzania rzeczywiści
    Jakim językiem operuje pracownik?
    Jakim językiem operuje przełożony?
    Zrozumieć rozbieżności - cele, potrzeby, wyobrażenia, oczekiwania, schematy, konstrukty
    Podsumowanie modułu II
Czas – 2 godz.


Moduł III – Perswazja niewerbalna jako sztuka skutecznej komunikacji


    Dopasowanie się i prowadzenie jako fundament w perswazji

    Istotne czynniki mowy ciała w perswazji
    Podprogowe wykorzystanie ruchów gałek ocznych
    Perswazja postawą
    Perswazja emocjonalna – mimika, pantomimika.
    Formacje siedzące
    Wywieranie wpływu przedmiotami i kolorami ubioru.
    Podsumowanie modułu III
Czas – 4 godz.

 
Moduł IV – Perswazja słowna - LWWW


    Lingwistyczne wzorce wywierania wpływu – język w manipulacji
    Sława klucze
    Słowa pułapki
    Zaprzeczenie, jednoczesność
    Równoważnik kompleksowy
    Przyczyna i skutek
    Wynikanie
    Presupozycje:
    Czasu
    Liczebnikowe
    Przysłówkowe, przymiotnikowe
    Stanu
    Świadomości
    Wskaźniki odniesienia
    Modelowanie linii czasu
    Fonotaktyka w perswazji
Czas: - 6godz.


Moduł V – narzędzia wspomagające

    Aktywne słuchanie
    Parafraza
    Odzwierciedlenie
    Klaryfikacja
    Techniki kształtujące
    Techniki zamykające
    Techniki torujące.
Czas: 3 godz.


Moduł IV – podsumowanie


    Lista najważniejszych wskazówek

    Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału
    Zakończenie.
Czas: 1 godz.


Łączny czas: 16 godz.

opracował
dr Wojciech Chmielewski


   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU