Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  trening umiejętności kierowniczych

trening umiejętności kierowniczych

Temat szkolenia
„Trening umiejętności kierowniczych”

Cele szkolenia

•    Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich.
•    Budowanie stylu przywództwa sytuacyjnego
•    Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów
•    Doskonalenie umiejętności delegowania zadań
•    Przećwiczenie technik zarządzania zmianą i problemem
•    Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi.


Korzyści szkolenia

•    Wzrost efektywności pracy zespołu
•    Zwiększenie poziomu motywacji do pracy
•    Budowa profesjonalnego zespołu
•    Lepsza organizacja pracy
•    Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
•    Wzrost zadowolonych klientów
•    Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
•    Lepsza jakość zarządzania
•    Zintegrowany i zmotywowany zespół.
•    Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej komunikacji, negocjacji, autoprezentacji,  perswazji,
     manipulacji, wywierania wpływu.


Metody i techniki prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest zgodnie założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się  metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:
•    Gry symulacyjne
•    Odgrywanie ról
•    Techniki kreatywnego myślenia
•    Techniki neurologicznej zmiany
•    Studium przypadku
•    Prace grupowe i indywidualne
•    Testy auto diagnostyczne
•    Dyskusja panelowa
•    Wykład
•    Prezentacja Power point

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników. 


Każdy uczestnik szkolenia ma przygotowany zestaw ćwiczeń. Przykłady i ćwiczenia projektują naturalne sytuacje procesów zarządzania zespołem


Zakres szkolenia

MODUŁ  I – Wstęp

    Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z grupą
    Zawarcie kontraktu
    Zapoznanie z programem i metodami prowadzenia szkolenia
    Ustalenie celów szkolenia
    Ćwiczenie integracyjne


MODUŁ II - Menadżer  jako przywódca

    Czym jest przywództwo w zarządzaniu zespołem?
    Zasady, mechanizmy, proces przywództwa
    Wartości i założenia przywództwa
    Rodzaje przywództwa, kompetencje i cechy
    Zadania własne w przewodzeniu zespołem


MODUŁ III -  Cykl życia i proces tworzenia się zespołu

    Budowanie zespołu. Jak zmienić grupę w zespół?

    Jak wytworzyć efekt synergii w zespole?
    Cykl życia zespołu
    Cykl pracy zespołowej
    Jak wzmacniać zespół w realizacji projektów?


MODUŁ IV – Komunikacja w procesie zarządzania

    Przekaz informacji i komunikacja przywódcy

    Aktywne słuchanie w procesie komunikacji
    Komunikacja w grupie
    Komunikacja bez przemocy Rosenberga
    Metody i zasady przekazywania informacji zwrotnych
    Wydawanie poleceń


MODUŁ V -  Dialog Motywujący

    Podstawowe procesy rozmowy motywującej

    Podstawowe umiejętności rozmowy motywującej
    Zmiana – proces i język zmiany
    Planowanie i uzyskiwanie zmiany – karta planu zmiany
    Zwiększanie motywacji pracowników
    Omijanie oporu i postaw opozycyjnych


MODUŁ IV – zakończenie czterodniowego szkoleniowego

    Gra szkoleniowa wzmacniająca kompetencje

    Podsumowanie całego szkolenia
    Rozdanie certyfikatów
    Zakończenie


opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU