Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Szkolenia biznesowe, motywacyjne, dofinansowane

Strona Główna »  Poprzednia strona »  wywieranie wpływu, manipulacja i perswazja

wywieranie wpływu, manipulacja i perswazja

Temat szkolenia
"Zasady i techniki argumentacji, manipulacji i perswazji językowej"


Szkolenie zasady i techniki argumentacji, manipulacji i perswazji językowej kierowane jest głównie do grupy zawodowej handlowców, doradców klienta, negocjatorów, trenerów, menedżerów, przedstawicieli handlowych, agentów ubezpieczeniowych, zespołów negocjacyjnych i osób pragnących rozwijać własne kompetencje. Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z szeroką wiedzą z zakresu psychologii wywierania wpływu i manipulacji. Mocne fundamenty wiedzy psychologicznej uzupełniane są praktycznymi wskazówkami, ćwiczeniami i symulacjami opartymi na danej branży. Podczas szkolenia stosuje się wieloraka aktywność uczestników: wykład, ćwiczenia, symulacje, gry, pokaz multimedialny, rozmowy panelowe, testy. Większość poznawanych technik opracowuje się na potrzeby danej branży. Szkolenie kończy się podsumowaniem i usystematyzowanie m poznanej wiedzy. Dodatkowo trener monitoruje i analizuje potrzeby i wskazówki, które zamieszcza w raporcie poszkoleniowym.

Cele szkolenia

    Przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu skutecznych zasad i technik argumentacji, manipulacji i
    perswazji językowej.

    Uświadomienie uczestnikom możliwości oddziaływania tych metod w swojej pracy
    Podniesienie efektywności podejmowanych działań wynikających z zakresu obowiązków.
    Nabycie umiejętności stosowania poznanych technik.

Cele organizacyjne

    Zwiększenie efektywności w zakresie sprzedażowej
    Podwyższenie jakości świadczonych usług i obsługi klienta
    Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych wynikających z trudności komunikacyjnych
    Zdobycie skutecznych narzędzi i jednocześnie najnowszych z zakresu argumentacji, manipulacji i
    perswazji.

    Monitoring i analiza mocnych i słabych stron uczestników szkolenia
    Zwiększenie motywacji do pracy.
     
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do:

    Pracowników działów handlowych, obsługi klienta, agentów, brokerów, doradców klienta, obsługi
    reklamacji, przedstawicieli handlowych.

    Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje,
    Menedżerów, kierowników, przełożonych.
    Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą,
    Osób pragnących rozwijać swoje kompetencje i zasoby.

Korzyści dla pracowników

    Usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu argumentacji, manipulacji i perswazji językowej
    Pozyskanie skutecznych nowinek w zakresie dynamicznie rozwijającej się wiedzy dotyczącej
    manipulacji i perswazji.

    Osiąganie założonych celów i planów sprzedażowych
    Zdobycie większej swobody w obsłudze klienta trudnego.
    Zwiększenie motywacji do pracy
    Wzrost jakości i ilości negocjowanych kontraktów

Korzyści dla firmy

    Wzrost sprzedaży i jakości świadczonych usług
    Większy profesjonalizm wśród pracowników
    Zwiększenie motywacji w wykonywaniu zadań
    Zwiększenie zadowolonych klientów.
    Wzmocnienie wizerunku firmy
    Poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie

Metody pracy

    Pokaz power point
    Wykład
    Prezentacja
    Ćwiczenia indywidualne
    Ćwiczenia grupowe
    Symulacje
    Rozmowy panelowe
    Testy, ankiety

Zakres szkolenia

Moduł I - Wstęp

    Wprowadzenie
    Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami
    Ćwiczenie integracyjne
    Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia
    Wypełnienie ankiety i testu.
Czas: 1 godz.


Moduł II – Właściwości i funkcje psychologiczne manipulacji i perswazji

    Model świadomego postrzegania i przetwarzania świata
    Mechanizmy przekazu podprogowego i kodowania informacji w podświadomości.
    Mechanizmy warunkowania i kotwiczenia w rozmowach handlowych
    Psychologiczne procesy przetwarzania rzeczywistości
    Procesy poznawcze w manipulacji
    Procesy emocjonalne w manipulacji
    Procesy świadomości w manipulacji
Czas: 4 godz.


Moduł III – Wywieranie wpływu i manipulacja formą sprzedaży

    Dopasowanie się i prowadzenie jako fundament w manipulacji
    Istotne czynniki mowy ciała w manipulacji
    Podprogowe wykorzystanie ruchów gałek ocznych
    Manipulowanie miejscem spotkań
    Formacje siedzące
    Wywieranie wpływu przedmiotami i kolorami ubioru.
Czas 5 godz.


Moduł IV – Wywieranie wpływu, manipulacja i perswazja lingwistyczna


    Jak sprawić by klient myślał i podejmował takie decyzje, jakich oczekujemy:
    Pytania otwarte
    Pytania zamknięte
    Pytania prowokacyjne
    Pytania torujące
    Pytania sugestywne
    Pytania zamykające
    Technika parafrazy
    Technika hipotezy
    Technika odzwierciedlenia
    Technika klaryfikacji

Lingwistyczne wzorce wywierania wpływu – perswazja, argumentacja i manipulacja za pomocą słowa.


    Sława klucze

    Słowa pułapki
    Zaprzeczenie, jednoczesność
    Równoważnik kompleksowy
    Przyczyna i skutek
    Wynikanie
    Presupozycje: czasu, świadomości, liczebnikowe, przymiotnikowe, stanu
    Modelowanie linii czasu
Czas: 7 godz.


Moduł V – Techniki manipulacyjne oparte na regułach wpływu społecznego


    Aktualizacji
    Atrakcyjności
    Autorytetu
    Charyzmy
    Dobry kelner
    Dysonansu
    Grupowa
    Hipnozy
    Immunizacji
    Intrygi
    Kaznodziei
    Klakiera
    Kłamstwa
    Colombo
    Kontrastu
    Kozła ofiarnego
    Niszczenia
    Obrazu Wroga
    Optyka
    Plotek
    Próbny balon
    Przesądów
    Przyjaciół
    Rosyjski front
    Skojarzeń
    Snu
    Współczucia
    Wzajemności
    Zależności
    Złych argumentów
    Zły – dobry
Czas 6 godz.


Moduł VI – Zakończenie


    Podsumowanie
    Wnioski końcowe
    Zakończenie
Czas 1 godz.


opracował
dr Wojciech Chmielewski

   Szkolenia biznesowe | Szkolenia motywacyjne | Szkolenia dofinansowane                        Wojciech Chmielewski twórca Chmielewski Consulting Group - Szkolenia © 2011 CCG
  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU